หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
ประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ สร้างขึ้นครั้งแรกที่บริเวณวัดวราราม หมู่ที่ 10 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายศิริศักดิ์ บุญทน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีนักเรียนทั้งหมด 56 คน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2514 ต่อมานายมี ประทุมชาติ และนายสงวน เดือนกอง ได้บริจาคที่ดิน ให้โรงเรียนจำนวน 16 ไร่ และชาวบ้านได้ร่มมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง
พ . ศ . 2516 ทางราชการได้บรรจุ นายบพิตร เสาร์สิงห์ และ นายเสรี จันทร์คลัง มาเป็นครูประจำการที่โรงเรียนแห่งนี้
พ . ศ . 2519 นายศิริศักดิ์ บุญทน ได้ย้ายไปเป็นครูสายผู้สอนที่โรงเรียนบ้านเทพคีรี ในเขตอำเภอ เดียวกัน ทางราชการได้แต่งตั้ง นายบพิตร เสาร์สิงห์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่แทน ต่อมาชาวบ้าน ได้ร่วม กันบริจาคที่ดินบริเวณภูน้อย จวนวน 30 ไร่ ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน
พ . ศ . 2520 ทางราชการได้จัดสรรอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ . ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ราคา 165,000 บาท
พ . ศ . 2527 นายบพิตร เสาร์สิงห์ ย้ายทางราชการแต่งตั้ง นายสุรกาญจน์ พละกลาง ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่แทน
พ . ศ . 2534 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ นายสุรกาญจน์ พละกลางย้าย นายประสิทธิ์ สุริยะ มาดำรงตำแหน่งแทน
พ . ศ . 2535 นายประสิทธิ์ สุริยะ ย้าย นายถาวร หาญสมบัติ มาดำรงตำแหน่งแทน
พ . ศ . 2536 นายถาวร หาญสมบัติ ย้าย นายสมพงษ์ นาครินทร์ มาดำรงตำแหน่งแทน ในปีเดียว กัน นายสมพงษ์ นาครินทร์ ย้าย นายยุทธ นิลผาย มาดำรงตำแหน่งแทน
พ . ศ . 2538 นายยุทธ นิลผาย ย้าย นายนิคม โพธิบาย มาดำรงตำแหน่งแทน
พ . ศ . 2543 นายนิคม โพธิบาย ย้าย นายเลอศักดิ์ ศรีชัย มาดำรงตำแหน่งแทน
พ . ศ . 2544 ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช . 102/26 1 หลัง งบประมาณ 777,000 บาท
พ . ศ . 2548 นายเลอศักดิ์ ศรีชัย ย้าย นายบุญหาญ แก้วอินทร์ มาดำรงตำแหน่งแท
พ.ศ.2549 นายบุญหาญ แก้วอินทร์ ย้าย นายณรงค์ ไวยวัฒน์ มาดำแรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี ครู 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักการภารโรง 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้อง มีนักเรียนชาย 32 คน นักเรียนหญิง 43 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน ( ข้อมูล 20 พฤษภาคม 2548) โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ ตั้งอยู่หมูที่ 10 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเชิงเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล 310 เมตร ( อ้างอิงตาม แผนที่ รพช .) มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ไร่ โดยการบริจาคของชาวบ้าน
 
ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
กลุ่มโรงเรียน : 12 [นาเหล่าเทพคีรี]
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบล นาเหล่า อำเภอ นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ : 0-4295-0023
e-mail : hintung@nb2.go.th
website : http://www.nb2.go.th/~hintung
 
ที่มา : http://www.nb2.go.th/~hintung

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre