หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
 
.: วัตถุประสงค์ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ :.
 

•  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ถ่ายทอดต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

•  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นให้มีความรู้ มีทักษะประสบการณ์ มีจิตสำนึกจิตคิด วิเคราะห์ในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

•  เพื่อให้ผู้เข้าศูนย์ได้เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้จริงอย่างมีความสุข

•  เพื่อส่งเสริมให้เกิดภาคี / เครือข่าย เชื่อมโยง ช่วยเหลือเกื้อกูล และเอื้ออาทรต่อกัน

 
 
 
 
 
.: เป้าหมายของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ :.
เป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดวิธีการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมในพื้นที่และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทักษะประสบการณ์และสามารถ
นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองได้ รวมทั้งเป็นสื่อกลาง ให้เกิดการสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อพัฒนา
ชุมชนให้เข็มแข็งและเข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้การดำเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลท้องถิ่นตลอดจนองค์กรเอกชนต่าง ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนของมนุษย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉบับที่10ใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าและคุณภาพในด้านต่างๆนั้น จะต้องมีศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชากรของประเทศให้มีความรู้ มีประสบการณ์ มี
ทักษะ มีคุณธรรมในการบริหารตนเองชุมชน&องค์กรฯ ประเทศชาติทั้งในด้านผู้นำและผู้ตามอย่างถูกต้องจึงจะส่งผลให้สังคมประเทศชาติมีเสถียรภาพมีความสงบสุขอย่าง
ยั่งยืนและถาวร จากหลักฐานในเบื้องต้น ชุมชน ท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศูนย์ฝึกอบรม แหล่งเรียนรู้ทีมีสภาพใกล้เคียงหรือสภาพตามวิถีชีวิตที่เป็นจริงกับ
ระบบเศรษฐกิจ สังคมให้มากที่สุด สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะวิถีชีวิตที่พอเพียง ตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำเป็นอย่าง
ยิ่งจะต้องสร้างคนในชุมชนให้เข้าใจวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้าง ภาคีเครือข่ายเชื่อม
โยง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
   
.: หลักการสำคัญของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ แหล่งเรียนรู้ พออยู่ พอกินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง :.
•  เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์ สามารถปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
• เป็นศูนย์กลางที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความ เข้าใจ ความสามัคคี ความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชน
• เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตแบบเพียงพอ โดยประชาชนและเพื่อ ประชาชน
 
   

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre