หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
.:. จังหวัดหนองบัวลำภู .:.
 
ปี พ.ศ. 2117 ในระหว่างที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ให้แก่พม่า สมัยพระเจ้าบุเรงนอง สมเด็จพระมหาธรรมราชา ได้ยกกองทัพช่วยพม่ารบกรุงเวียงจันทร์ โดยมีสมเด็จ พระนเรศวรตามเสด็จพระราชบิดาช่วยรบ เนื่องจากพระไชยเชษฐาได้หายสาบสูญในระหว่างการรบปราบญวน เวียงจันทร์เกิดการแย่งชิงราชสมบัติจึงถือโอกาสเข้าตีเวียงจันทร์ สมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรนำกองทัพเสด็จประทับพักแรมที่บริเวณ หนองบัว สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรด้วยไข้ทรพิษ จึงเสด็จนำกองทัพไทยกลับ สู่กรุงศรีอยุธยา โดยที่ยังไม่มีการสู้รบ
   

ปี พ.ศ. 2302 ตรงกับสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา พระวอ ซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระวรราชภักดี และพระตา มีภูมิลำเนาเดิมที่บ้านหินโงม เป็นเสนา บดีของพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอนุวงษ์ไทธิราช เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายนอกของกษัตริย์กรุงเวียงจันทร์มีเรื่องขัดใจกัน กับพระเจ้าสิริบุญสารผู้เป็นโอรส จึงอพยพหนีข้ามลำน้ำโขงมาตั้งภูมิลำเนา บูรณะสร้างบ้านแปลงเมืองที่ “จำปานครกาบแก้วบัวบาน” ( หรือนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน )

   
ประมาณ ปี พ.ศ. 2310 ซึ่งตรงกับต้นสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าศิริบุญสารแห่งเมืองเวียงจันทร์ ยกกองทัพมาตี พระวอและพระตา ที่เมือง “นครเขื่อนขันธ์กาบ แก้วบัวบาน” ทำการสู้รบกันที่ช่องน้ำจั้น (น้ำตกเฒ่าโต้) บนภูพานคำ ใช้เวลาอยู่ประมาณ 3 ปี ฝ่ายเวียงจันทร์ขอกำลังจากกองทัพพม่ามาช่วย จึงสามารถตีเมืองแตกได้ พระตา ถูกข้าศึกฆ่าตายในสนามรบ ส่วนพระวอ อพยพผู้คนไปขอพึ่งบารมีเจ้าเมืองจำปาศักดิ์ ต่อมาได้แยกมาสร้างบ้านแปงเมืองอยู่ที่ดอนมดแดง (หรือ จังหวัดอุบลราชธานี ในปัจจุบัน) แล้วมาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงธนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2321 พระเจ้าศิริบุญสาร ยกกองทัพมารุกรานและปราบพระวอ พระตาได้ เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทราบ โปรดสั่งให้เจ้าพระยาจักรี ยกกองทัพมาช่วยพระวอ แล้วยกกอง ทัพติดตามเข้าโจมตีเมืองเวียงจันทร์จนได้ชัยชนะ แล้วนำพระแก้วมรกตซึ่งพระไชยเชษฐาธิราช นำไปจากเมืองเชียงใหม่กลับคืนมาสู่เมืองไทยดังเดิม พระยาจักรีจึง ได้รับบำเหน็จ ความชอบเป็น“เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” เมืองเวียงจันทร์ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของไทยในฐานะเมืองประเทศราช และเมือง นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน จึงได้ขึ้นกับ ราชอาณา จักรไทยตั้งแต่นั้นมา
   
  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครอง การให้บริการของรัฐการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้อง ถิ่นเจริญยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูตามร่างเสนอของ นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัยและคณะ แล้วประกาศจัด ตั้งเป็น จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2536 ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา และ อำเภอนาวัง มี 58 ตำบล 674 หมู่บ้าน 13 เทศบาล และ 123 ชุมชน จำนวนประชากร ( ปี 2550 ) 546,706 คน ชาย 275,829 คน หญิง 270,877 คน ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 518 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,860 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.4 ล้านไร่
   
  ที่มา :http://province.prd.go.th/nongbualamphu
   
 
   

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre