หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
ผู้อำนวยการ / ปราชญ์ประจำศูนย
นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์

ปราชญ์ประจำศูนย์ป่ารักษ์น้ำ

นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์

วันเกิด 31 มกราคม 2511

การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ ความรู้

- ผ่านการอบรมวิทยากร หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำเกษตรอินทรีย์จากมาบเอื้อง

- เป็นหมอดินอาสา

- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับหมู่บ้าน

- เป็นกรรมการหมู่บ้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

- มีความชำนาญในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชานำมาใช้ในวิถีชีวิตของครอบครัวและกำลังพัฒนาสุ่ชุมชน

- ปราชญ์ประจำศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่ารักษ์น้ำ

- ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่ารักษ์น้ำ

- เป็นคณะกรรมการระดับภาคของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

- เป็นวิทยากรบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักกสิกรรมธรรมชาติ

- ผ่านการอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

- เป็นวิทยากร อบรม โครงการ CCF (เยาวชนและครอบครัว)

- เป็นวิทยากรอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เป็นวิทยากรอบรมโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ความชำนาญ

- มีความชำนาญในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสาน 15 ปี

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre