หน้าหลัก
  เกี่ยวกัยศูนย์
  วิทยากร
  ผู้บริหารศูนย์
  ติดต่อเรา
Eng English Thai
แผนที่
facebook ของศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
facebook
   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ โครงสร้งพื้นฐาน กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีโอ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า
 
 
 
 
ฐานฅนไร้สาร
 

ปุ๋ยอินทรีย์

คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักอินทรีย์วัตถุ ซากพืช ซากสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายและสังเคราะห์ธาตุอาหาร รวมทั้งเป็นการขยายและเพิ่มจำนวนเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ในภาคเกษตรกรรม ใช้ในครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยปุ๋ยอินทรีย์แบ่งตามสถานะได้ เป็น 2 อย่าง คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า น้ำหมักชีวภาพ น้ำสกัดชีวภาพ หรือน้ำหมักจุลินทรีย์เป็นต้น และ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแห้ง หรือที่เรียกต่างๆ กันว่า ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

จ ากการค้นคว้านักวิทยาศาสตร์พบความจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ว่ามี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสร้างสรรค์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพ มีประมาณ 10 % กลุ่มทำลาย เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นโทษทำให้เกิดโรคต่างๆ มีประมาณ 10 % และจุลินทรีย์ กลุ่มเป็นกลาง มีประมาณ 80 % กลุ่มนี้หากกลุ่มใดมีจำนวนมากกว่า กลุ่มนี้จะสนับสนุนหรือร่วมด้วย ดังนั้นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพลงในดิน เพื่อให้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์มีจำนวนมากกว่ากลุ่มทำลายซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์กลุ่มเป็นกลางหันมาร่วมมือในการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ให้กลับมีพลังขึ้นมาหลังจากที่ถูกทำลายด้วยสารเคมีจนดินตายไป เราสามารถแบ่งจุลินทรีย์ตามลักษณะการใช้อากาศได้ 2 ประเภท

1. ประเภทต้องการอากาศ (Aerobic Bacteria)

2. ประเภทไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic Bacteria)

โดยจุลินทรีย์ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้

 

 

ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่ารักษ์น้ำ
55 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหินตั้ง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
Tel : +66 (0) 0833564997 | www.paraknam.com
ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ไม่สงวนสิทธิ์ ในการนำข้อมูลหรือเนื้อหาไปเผยแพร่ จัดทำเว็บเพจโดย ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ
? 2009-2018 All rights reserved Create By Paraknam Learning Centre